Організація атестації

Методичні рекомендації щодо організації проведення атестації педагогічних працівників згідно з новим Положенням

Відповідно до Закону України «Про освіту» педагогічні працівники підлягають атестації, за результатами якої визначається їх відповідність займаній посаді, рівень кваліфікації, встанов­люється кваліфікаційна категорія, присвоюється педагогічне звання.

Атестація педагогічних працівників — одне з найважливіших і найскладніших управлінських та методичних питань. Атестація педагогічних працівників може виконати покладену на неї функцію лише за умови введення її в систему управлінської діяльності й такої її організації, що забезпечує розвиток творчої ініціативи, підви­щення рівня професійної майстерності та якості педагогічної праці.

Атестація є суттєвим моментом у діяльності як керівника закладу освіти, усього педагогіч­ного колективу, так і кожного педагогічного працівника, що прагне до самовдосконалення, самоствердження, до більш високого посадового статусу. Тому атестацію слід розглядати як скла­дову педагогічної та управлінської діяльності закладу освіти, що здійснюється протягом усього навчального року.

Практичне проведення атестації педагогічних працівників в освітньому закладі ставить перед директором безліч питань, більшість із яких урегульовано чинним Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, за­твердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.10 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10 за № 1255/18550 (далі — Типове положення).

Завчасне ознайомлення, нагадування членам педагогічного колективу основних атестаційних умов і вимог сприяє узгодженню громадської думки, запобіганню майбутнім зіткненням і кон­фліктам. Досвідчені керівники освітніх закладів, крім того, у формі бесід, запитань, обговорень на педагогічній раді, засіданнях методичних об'єднань проводять перевірку самих себе: чи всі члени новоствореної комісії, педагоги, що потенційно атестуватимуться, інші члени колек­тиву, які формують громадську думку, належним чином знають і тлумачать вимоги нормативних документів з атестації?

Атестація — це комплексне оцінювання професійної діяльності вчителя, визначення його відповідності займаній посаді, рівню кваліфікації.

Порядок і терміни організації атестації мають відповідати такій схемі:

Вересень.

До 20 вересня - наказ про створення атестаційної комісії у поточному навчальному році.

Склад АК - не менше 7 осіб.

1-ше засідання атестаційної комісії.

Питання до розгляду:

 • розподіл функціональних обов"язків між членами атестаційної комісії;
 • складання графіку засідань атестаційної комісії;
 • розроблення плану роботи атестаційної комісії;
 • організаційні умови атестації.
Жовтень.

До 10 жовтня:

 1. Прийом атестаційною комісією заяв відпедагічних працівників а проходження позачергової атестації.
 2. Клопотання адміністарції закладу про позачергову атестацію педагогічних працівників, які знизили рівень роботи.
 3. Подання до Ак ІІ рівня списків педпрацівників, які претендують на встановлення (підтведження) вищої КК, педагогічних звань.
 4. Подання до Ак ІІ рівня списків педпрацівників, які підлягають атестації, від керівників закдладів із кількістю педпрацівників менше 15.
 5. Наказ про атестацію педагогічних працівників.

З 10.10 до 20.10 - 2-ге засідання атестаційної комісії.

Питання до розгляду:

 • розгляд документів, поданих атестаційній комісії;
 • співбесіда з педагогічними працівниками щодо складання індивідуального плану підготовки і проходження атестації, умов атестації;
 • затведження списків педагогічних працівників, які атестуються;
 • затведженя графіку роботи АК;
 • прийняття рішення щодо перенесення строку чергової атестації;
 • ознайомлення педпрацівників під підпис із графіком роботи атестації.
Листопад - березень.

До 1 березня:

 1. Керівник подає до АК характеристику діяльності педагогічного працівника за міжатестаційний період та карту обліку його професійної діяльності.
 2. Педагогічний працівник не пізніш як за 1 днів до проведення атестації ознайомлюється з характеристикою під підпис (п.3.4 Типового положення).

До 15 березня:

 1. Вивчення професійної діяльності педагогічних працівників:
 • оцінювання діяльності педагога адміністрацією закладу;
 • вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів з предметів;
 • оцінювання діяльності педагога колективом (педагогічною радою) закладу або установи;
 • оцінювання діяльності педагога учнями (вихованцями), батьками;
 • оцінювання дільності педагога методичними об"єднаннями;
 • аналіз карти обліку професійної діяльності педагогічного працвника, який атестуєтьяся.

2. 3- тє засідання АК з розгляду результатів вивчення педагогічної діяльності.

3. Оформлення атестаційних литсів педагогічних працівників, що атестуються.

Квітень

До 1 квітня - 4-те засідання атестаційної комісії.

Питання до розгляду:

 • матеріали з питань атестації педагогічних працівників;
 • прийняття рішень (у межах своєї компетенції) про відповідність педагогічних працівників займаним посадам, встановлення (підтведження) кваліфікаційних категорій, присвоєння (підтведження) педагогічних звань;
 • оформлення атестаційних листів;
 • оформлення книги протоколів засідань атестаційної комісії (п.3.7 типового положення: "Книга протоколів засідань АК повинна бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника закладу та скріплена печаткою");
 • ознайомлення педагогічних працівників з атестаційним листом під підпис;
 • видача атестаційних листів не пізніше, ніж через три дні після останнього засідання АК.

Основні умови, на які директорові слід звернутиувагупедагогічногоколективу

 1. Установлення другої категорії, першої й вищої кваліфікаційних категорій, педагогічних звань можливе за умови наявності у педагогіч­ного працівника повної вищої освіти. Згідно зі статтею ЗО Закону України «Про освіту» для цих педагогічних працівників встановлено освітньо-кваліфікаційні рівні «спеціаліст», «магістр». І спеціаліст, і магістр належать до одного, екві­валентного рівня освіти і кваліфікації фахівця
 2. Усі педагогічні працівники, які мають пе­дагогічне навантаження, атестуються у рівних умовах. Тому винятки немає не тільки для дирек­тора, його заступників, інспекторів органів освіти, методистів районних (міських) методичних кабі­нетів (центрів), інших керівників, що працюють як учителі, вихователі, а й для педагогів-пенсіонерів, прийнятих для виконання педагогічної роботи на певний обмежений термін. Так само це стосується і їхнього обов'язку проходити курси підвищення кваліфікації у повному обсязі
 3. Обов'язковим для всіх педагогічних праців­ників є підвищення кваліфпсації, яке передує ате­стації, з усіх предметів, які складають педагогічне навантаження. Тому кожен педагог повинен подати завірену копію кваліфікаційного посвідчення із зазначенням відповідності ріїшя теоретичної підготовки за дипломом про вищу освіту другій, першій або вищій кваліфікаційним категоріям (для педагогів із повною вищою педагогічною освітою).Як кваліфікаційне посвідчення атестаційними комісіями можуть бути прийняті такі документи, видані акредитованими вищими навчальними закладами III і IV рівнів: диплом спеціаліста про перепідготовку, диплом спеціаліста, магістра, атестат доцента, професора. Упродовж п'яти років від дня їх видачі атеста-ційна комісія враховує наявність цих документів, що засвідчують зростання кваліфікації педагогіч­ного працівника. Надалі підвищення кваліфікації здійснюється у встановленому порядку.
 4. Директор навчально-виховного закладу очолює атестаційну комісію за посадою. Для контролю за результатами її діяльності, зокрема за своєчасним виконанням атестаційних дій, щороку слід перевіряти наявність і якість скла­дання обов'язкових документів, передбачених чинним Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, зокрема наказу по школі про створення атестаційної комісії

Наказ по школі
"Про створення атестаційної комісії у 20_/_ н.р."

(видається до 20 вересня поточного року)

Атестаційна комісія створюється (за наявності не менше 15 педагогічних працівників) у складі не мен­ше 7 осіб: голови (керівника навчального закладу, органу управління освітою), його заступника, секре­таря, членів комісії (до складу атестаційної комісії включаються керівники і найбільш кваліфіковані та авторитетні педагогічні працівники).

Отже, педагогічні працівники, що входять до складу атестаційної комісії, повинні мати більш високий освітньо-кваліфікаційний рівень, кваліфікаційні категорії, педагогічні знання, державні й галузеві нагороди, ніж педагоги, які атестуються. Працівники органів державного управління, методисти районних (міських) ме­тодичних кабінетів обов'язково включаються до складу атестаційних комісій навчально-виховних закладів за попереднім узгодженням. У наказі по школі це позначається приміткою «(за згодою)».

Також до складу атестаційної комісії має входити член профспілкового комітету. Для об'єктивного оцінювання професійної діяльності педагогічних працівників атестаційні комісії всіх рівнів можуть створювати експертні групи (п. 2.15 Типового положення).

Зразок

ПОВНА НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАКАЗ

"____" _________________ 20____р. №_______

«Про створення атестаційної комісії
(закладу або установи) в 20
/ н. р.»

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.10 № 930 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.10 за № 1255/18550, та з метою стимулювання якісної педагогічної діяльності, роз­витку творчої ініціативи, забезпечення об'єктивності в оцінці роботи педагогічних працівників

НАКАЗУЮ:

1) Створити атестаційну комісію навчального закладу в такомі складі:

 • ПІБ - голова атестаційної комісії, директор школи;
 • ПІБ - заступник атестаційної комісії, посада; голова профспілки;
 • ПІБ - секретар комісії, посада.

Члени атестаційної комісії:

 • ПІБ - методист РМК;
 • ПІБ - голова ПК, посада;
 • ПІБ - посада;
 • ПІБ - посада.

2) Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Директор школи (підпис) (ініціали, прізвище)

З наказом ознайомлені: _______________________

5. Наступним етапом є подання керівником за­кладу до атестаційної комісії списку педагогічних працівників, які підлягають атестації в поточному році (до 10 жовтня щорічно).

Згідно з Типовим положенням один раз на 5 років кожен педагогічний працівник підлягає атестації.

Список педагогічних працівників, які підляга­ють атестації, подається в такому вигляді:

/Files/images/Изображение16 017.jpg

Керуючись правом на позачергову атестацію , педагогічний працівник подає відповідну заяву.

Зразок

Голові атестаційної комісії

_______________________
(назва закладу)
ПІБ
посада педагогічного працівника,
який бажає атестуватися
ПІБ (повністю)

Заява

Прошу атестувати мене в 20_/_ н. р. у позачер­говому порядку на встановлення кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії».
Попередньо був атестований " " _____________ 20___р. Результати попередньої атестації: _______________________________________
__________________________________________________________
Підвищення кваліфікації пройшов (назвати заклад, напрямок, дату підвищення кваліфікації).
Копія документа про підвищення кваліфікації, завірена печаткою і підписом керівника закладу, додається.


________________ _______________
(дата) (підпис)

Атестаційна комісія повинна звернути увагу педагогічних працівників на те, що згідно з Типовим положенням позачергова атестація проводиться не раніше, ніж через 3 роки з дня видання керівником освітнього закладу відповід­ного наказу за підсумками попередньої атестації.

6. Відповідно до Типового положення атестаційна комісія має право атестувати педагогічного праців­ника позачергово за поданням керівника або ради закладу. Враховуючи права тих, хто атестується, ате­стаційна комісія повинна ознайомити педагогічного працівника зі змістом відповідного подання, довести до його відома своє рішення і графік атестації. У поданні слід викласти причини, які обумовлюють рішення адміністрації (ради) про позачергову ате­стацію, та її мотиви. Ними можуть бути:

 • зниження рівня навчально-виховної роботи порівняно з результатами попередньої атестації;
 • послаблення активності в методичній ро­боті, зниження внаслідок цього рівня професійної майстерності;
 • послаблення дисциплінарної відповідаль­ності, наявність стягнень.

Подання готується на підставі документів про вивчення стану роботи педагогічного пра­цівника, даних порівняння результативності навчально-виховного процесу за міжатестаційний період.

Зразок

До атестаційної комісії

_____________________
(назва закладу або установи)
І рівня

Подання

Рада (назва закладу) просить позачергово атестувати в 20 / н. р. (посада, ПІБ педагогіч­ного працівника, що підлягає атестації), якому в 20_ р. встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії».
Це подання викликано тим, що рада школи вважає рівень навчально-виховної роботи цього педагогічно­го працівника нижчим від вимог, що пред'являються до кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», а саме: більшість учшв мають середніїй та низький ршні навчальних досягнень, про що свідчать результати контрольних зрізів знань. Анкетування батьгав та учнів виявило низький ршень загальної культури педагогічного працівника, під час навчаль­них занять педагог неспроможний підтримувати належний порядок, дисципліну. Своє занепокоєння неодноразово виявляли батьки учнів, про що свідчать протоколи класних батькіїзських зборів.
Питання про невідповідність педагогічного працівника кваліфікаційній категорії «спеціаліст першої категорії» розглядалося у його присутності на засіданні ради закладу освіти, де прийнято рішення про проведення позачергової атестації
(рішення від «__ »_________ 20_ р.).

Голова ради закладу (підпис)

7. Розгляд списків педагогічних працівникив, які підлягають атестації, відбувається на засіданні атестаційної комісії закладу і оформляється відповідним протоколом.
Книга протоколів засідань атестаційної ко­місії має бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника закладу (органу управління освітою) та скріплена печаткою.
8. Існують кілька питань, які є обов'язковими для розгляду атестаційною комісією:

 • розподіл функціональних обов'язків між членами атестаційної комісії;
 • розгляд звернень педагогічних працшникш, кершника, ради освітнього закладу до атестацій­ної комісії;
 • затвердження графша проведення атестації;
 • затвердження планів індивідуального про­ходження атестації педагогічних працівників у поточному навчальному році;
 • розгляд та корекція карти обліку професіїї-ної діяльності педагогічного працівника.

9. Відповідно до п. 3.2 Типового положення, до 20 жовтня атестацшна комісія затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються, графік роботи атестаційної комісії, приймає рішення щодо перенесення строку чергової атестації.
10. Працівники, що атестуються, ознайомлюються з графіком проведення атестації під підпис.

Зразок

ПОВНА НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАКАЗ

" _______" _______________ 20 _р. №_______

Про атестацію педагогічних працівників у 20_/_н.р.

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти і на­
уки України 06.10.10 за № 930 і зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12.10 за №1255/18550, та протоколу засідання атестаційної комісії №____ від «__ »___________ 20__ р.

НАКАЗУЮ:

1) Провести атестацію таких педагогічних
працівників:
(Далі наводиться список педагогічних пра­цівників, що атестуються, із зазначенням фаху, з якого атестується педагогічний працівник, та кваліфікаційної категорії чи педагогічного зван­ня, на яке він претендує.)
2) (У даному пункті слід зазначити, хто чий досвід вивчатиме).
3) Затвердити графік проведення атестації (додається до наказу з підписами осіб, що атестуються).
4) Контоль за виконанням цього наказу покласти на (прізвище заступника директора) або залишити за собою.
Керівник закладу (підпис) (ініціали та прізвище)

11. Доцільно скласти розгорнутий графік проходження атестації кожного педагогічного працівника з точними датами відвідування уроків, позакласних заходів, вивчення стану ведення документації, проведення співбесід з метою з'ясування рівня володіння нормативно-правовими питаннями та методичної грамотності, діагностування професійних компетентностей тощо.

12. Оформлення атестаційних листів

Атестаційні листи оформляються до 15 березня поточного року у двох примірниках на одному аркуші з двох боків. У атестаційних листах не допускаються граматичні й фактичні помилки, скорочення назв, термінів, слів тощо. Необхідно звернути увагу на те, що нагородження відзнакою наступного ступеня можливе не раніше, ніж через два роки після нагородження відзнакою попере­днього (слід керуватися Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України, затверджешім наказом МОНУ від 13.07.07 № 605 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 06.08.07 за № 899/14166).

Керівник установи повинен не пізніше три­денного терміну один примірник атестаційного листа вручити атестованому, а на іншому при­мірнику має бути зазначено: «Розписка. Другий примірник атестаційного листа не пізніше триденного терміну від дня атестації одержав. Дата, підпис, прізвище та ініціали атестованого працівника».

Завірені копії кваліфікаційних посвідчень педагогічних працівників, чинних упродовж п'яти років від дня видачі, додаються до атестаційного листа, який-залишається в особовій справі.

13. Протоколи засідань атестаційної комісії нумеруються впродовж року, завіряються під­писами голови і секретаря атестаційної комісії. У протоколах зазначаються результати таємного голосування.

Відповідно до п. 3.7 Типового положення засідання атестаційної комісії оформлюється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами атестаційної комісії. Кни­га протоколів засідань атестаційної комісії має бути прошнурована, пронумерована і засвідчена підписом керівника закладу (органу управління освітою) та скріплена печаткою. Відповідно до п. 3.8 засідання атестаційної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як 2/3 її членів. Рішення атестаційної комісії приймаються шля­хом таємного голосування більшістю присутніх на засіданні її членів. У разі однакової кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення на користь працівника, який атестується. За резуль­татами атестації атестаційні комісії приймають такі рішення:

 1. педагогічний працівник відповідає займаній посаді;
 2. присвоїти педагогічному працівникі кваліфаційну категорію ("спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії")
 3. педагогічний працівник відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії («спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст
  першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»);
 4. присвоїти педагогічному працівнику педагогічне звання («викладач-методист», «учитель-методист», «вихователь-методист»,
  «педагог-організатор-методист», «практичний
  психолог-методист», «керівник гуртка-методист», «старший викладач», «старший учитель», «стар­ший вихователь», «майстер виробничого навчання І категорії", "майстер виробничого навчання"
 5. порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ, ІІІ рівнів або атестастаційною комісією центрального органу виконавчої влади незалежно від підпорядкування навчального та іншого закладу, в якому створено атестаційну комісю І рівня) про присвоєння педагогічному працівнику кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії";
 6. порушити клопотання перед атестаційною комісією ІІ, ІІІ рівнів або атестаційною комісією центрального органу виконавчої влади (залежно від підпорядкування навчального та іншого закладу, в якому створено атестаційну комісію І рівня) про присвоєння педагогічному працівнику педагогічного звання;
 7. педагогічний працівник відповідає займаній посаді за умови виконння ним заходів, визначених атестаційною комісією;
 8. педагогічний працівник не відповідає займаній посаді.

14. За результатами атестації педагогічних працівників керівник закладу або органу управ­ління освітою протягом п'яти днів після засідання атестаційної комісії видає відповідний наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встанов­лення тарифних розрядів), педагогічних звань.

Наказ у триденний строк доводиться до відома педагогічних працівників під підпис та подається в бухгалтерію для нарахування заробітної плати (з дня прийняття атестаційною комісією відповід­ного рішення).

Зразок

ПОВНА НАЗВА ЗАКЛАДУ

НАКАЗ

"__________" ____________ 201__р. №_________

Про підсумки засідання атестаційної комісії у 20___/___н.р.

Згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України від 06.10.10 № 930, та на підставі протоколу засідання атестаційної комісії ___________ ЗОШ №_____ від «___ »_______ 20_ р.

НАКАЗУЮ:

Кiлькiсть переглядiв: 753

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.